Visie

Welkom bij GO! Scholengroep Dynamiek! Samen focussen wij dagelijks op onze kernwaarden, dynamisch, nieuwsgierig en ambitieus. Deze zitten immers in ons dna.
Bovendien bouwen wij krachtige leer- en leefomgevingen alsook krachtige werkomgevingen, met als resultaat een krachtig netwerk van sterke GO! scholen.

Onze scholengroep vindt het belangrijk om alle kinderen in een zorgzame, creatieve omgeving school te laten lopen en te laten opgroeien. Ongeacht hun geslacht, afkomst, aard, overtuiging of andere individuele persoonskenmerken biedt de scholengroep de kans om kwalitatief onderwijs te volgen in een omgeving die de waarden van het Pedagogisch Project GO! centraal stelt.

Onze ambitie is om leerlingen de mogelijkheid te geven om zich te ontplooien tot jongvolwassenen die hun talenten en interesses ten volle ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor zullen ze in staat zijn om op een waarde(n)volle manier en met actief burgerschap om te gaan met de uitdagingen en kansen in de huidige en toekomstige maatschappij.

Om dat te realiseren, bouwt GO! dynamiek een krachtig netwerk van sterke GO! scholen uit. Dat netwerk zorgt ervoor dat scholen en hun personeel ondersteuning krijgen, elkaar versterken en naar een hoger niveau tillen. Hierbij is het belangrijk dat de lokale eigenheid van de diverse scholen wordt erkend en dat elke school maximaal kan inspelen op de eigen omgevingsfactoren.

Dynamisch

GO! Dynamiek wil in haar scholen een krachtige leer- en leefomgeving alsook een krachtige werkomgeving creëren. Een krachtig overlegmodel doet de diverse  actoren binnen GO! Dynamiek -samen met externe partners- expertise uitwisselen en nadenken over de uitdagingen van de toekomst. De scholengroep voert dus een dynamisch en kwalitatief beleid dat een meerwaarde biedt voor al haar scholen.

Nieuwsgierig

GO! Dynamiek wil in haar scholen de nieuwsgierigheid omtrent internationalisering bij zowel leerlingen, leerkrachten en andere personeelsleden wekken. Een solide, geïntegreerd en krachtdadig internationaliseringsbeleid staat hier centraal. Als scholengroep willen we hier een voortrekkersrol spelen door ons team te stimuleren, expertise te delen en een internationaal netwerk van kennis op te bouwen. Anderzijds wordt iedere school aangespoord om zelf een coördinerende, organiserende en ontwikkelende rol in dit internationale verhaal op te nemen.

Ambitieus

GO! Dynamiek wil in haar scholen een kwalitatieve, hedendaagse en open onderwijsomgeving creëren. Dat doet de scholengroep door haar scholen te ondersteunen
in de uitbouw van een duurzame schoolinfrastructuur, de ontwikkeling van toekomstgerichte IT en de kritische implementatie van moderne onderwijsmethodieken.